Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1.Właścicielem punktu sprzedaży alkoholu (zwanego dalej Sklepem), jest:

Łowiec Polski Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 35 00-029 Warszawa

zwany w dalszej części Regulaminu: „Sprzedawcą”

1.2. Strona sklepu internetowego WWW.alkoholemysliwskie.pl  jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich.

1.3. Sprzedawca umożliwia dokonywanie zakupów w prowadzonym przez siebie Sklepie m.in. poprzez składanie zamówień za pośrednictwem drogi elektronicznej, poprzez wiadomości e-mail.

1.4. Oferta dokonywania zakupów w Sklepie poprzez składanie zamówień za pośrednictwem drogi elektronicznej przeznaczona jest wyłącznie dla osób prawnych oraz pełnoletnich osób fizycznych posiadających określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne. Złożenie zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Kupującego, iż nie jest osobą, której zgodnie z artykułem 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest nietrzeźwa w chwili składania zamówienia oraz w chwili jego odbioru.

1.5. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie jedynie do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem drogi elektronicznej.

2. Zamówienia

2.1. Kupujący składając zamówienie wybiera towary z asortymentu Sprzedawcy oraz podaje dane kontaktowe, w tym numer telefonu. Kupujący zobowiązany jest oświadczyć, że jest osobą pełnoletnią oraz, że nie znajduje się pod wpływem alkoholu a także, że zna treść niniejszego Regulaminu. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem faksu lub w drodze elektronicznej oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest obligatoryjnym elementem zawartym w treści zamówienia. W razie wątpliwości , co do pełnoletniości Kupującego Sprzedawca uzależnia przyjęcie zamówienia od przesłania przez Kupującego, za pośrednictwem poczty e-mail lub faksu, kopii dowodu tożsamości albo innego dokumentu lub też podjąć inne działania w celu wyeliminowania zaistniałych wątpliwości.

2.2. Zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę nie później niż do 48 godzin od chwili jego otrzymania, wyłączając dni świąteczne oraz weekendy. Po upływie tego czasu Strony uznają, że Kupujący nie jest już związany zamówieniem, chyba że wyrazi inną wolę. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. wskutek podania przez Kupującego błędnego numeru telefonu) Sprzedawca jest uprawniony do jego potwierdzenia w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

2.3. Potwierdzając zamówienie Sprzedawca określa zamówiony asortyment, ceny za poszczególne towary, łączną cenę, formę płatności, termin odbioru (dostawy) oraz przekazuje inne informacje wymagane przepisami prawa. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem faksu lub w drodze elektronicznej potwierdzenie zamówienia dokonywane jest w takiej samej formie w jakiej zostało złożone

2.4. Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie przez Strony umowy sprzedaży na warunkach określonych w potwierdzeniu zamówienia

2.4.1. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sklepu .

2.4.2. Wiążąca dla Stron jest cena produktu ustalona na dzień złożenia zamówienia oraz ustalone na ten dzień pozostałe elementy umowy sprzedaży, w szczególności takie jak: rodzaj zamówionego towaru, warunki płatności i odbioru.

2.4.3. Do momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, Kupujący może skorygować błędnie podane dane osobowe lub błędnie dokonane zamówienie. Od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu uzależnione jest od zgody Sprzedawcy.

2.4.4. W przypadku, gdy Kupujący życzy sobie wystawienia na jego rzecz faktury VAT warunkiem jej wystawienia przez Sprzedawcę jest wskazanie przez Kupującego niezbędnych danych (nazwa firmy, numer NIP, adres siedziby). Złożenie zamówienia przez Kupującego wraz z podaniem niezbędnych danych (nazwa firmy, numer NIP, adres siedziby) jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy przez Kupującego do wystawiania faktury VAT bez swojego podpisu. W pozostałych przypadkach Kupującemu zostanie wystawiony paragon fiskalny.

2.4.5. Standardowo wysyłamy zamówiony towar ciągu 24 h ( zamówienia od piątku do godz.14:00 dostarczane są w poniedziałek) od potwierdzenia telefonicznego lub e-mailem. Jednak przy niektórych produktach (wymagających sprowadzenia) czas ten może wydłużyć się w zależności od zamówienia. W każdym wypadku termin dostawy uzgadniany jest indywidualnie z Kupującym podczas potwierdzania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówień zawierających niekompletne dane.

2.4.6. Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku towaru w naszych magazynach spowodowane niezależnymi przyczynami. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się za zgodą Kupującego wydłużyć - w przypadku długotrwałego braku z Kupującym skontaktuje się sprzedawca oferując towar alternatywny.

3. Warunki płatności

3.1. Za zamówiony towar, sprzedawca oferuje następujące formy uiszczenia płatnośći:

a. gotówką/ za pobraniem

b. przelewem na rachunek Sprzedawcy w terminie uzgodnionym w potwierdzeniu zamówienia

c. kartą płatniczą, poprzez system Polcard

3.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zaakceptowania płatności przelewem bez podawania przyczyn.

3.3. W przypadku płatności przelewem należność powinna zostać zaksięgowana na rachunku bankowym sprzedawcy. Inne niż wskazane w punkcie 1 warunki płatności wymagają odrębnych ustaleń Kupującego ze Sprzedawcą.

3.4. Ceny zawarte w cenniku nie zawierają kosztów przesyłki.

3.5. Wszystkie ceny podane są w PLN i zawierają podatek VAT.

4. Warunki dostawy

4.1. Zakupiony towar dostarczamy przy pomocy firmy kurierskiej. Przy zamówieniu 24 i więcej butelek gwarantujemy dostawę gratis - w przypadku mniejszych zamówień opłaty związane z transportem (różne w zależności od ilości butelek - patrz zakładka Koszty dostawy) pokrywa klient. Dostawy realizowane są standardowo w godzinach 9.00 - 17.00

4.2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień, będący dniem pracy Sklepu, następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało potwierdzone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracy sklepu następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

4.3. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku płatności kartą z konta zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do zamawiającego, gdy na rachunek sprzedawcy wpłyną odpowiednie środki.

4.4. Niezbędnym warunkiem odbioru zamówionego towaru jest okazanie dowodu tożsamości.

4.5. Dostawa towaru powinna nastąpić w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu potwierdzenia zamówienia

4.6 Przed odebraniem przesyłki należy koniecznie sprawdzić stan opakowania. Jeśli przerwana jest taśma, albo przesyłka nosi jakiekolwiek ślady ingerencji z zewnątrz - należy odmówić przyjęcia przesyłki.

4.7. Kupujący ma obowiązek poinformować osoby odbierające przesyłkę lub desygnowane do jej odebrania o regulaminie i zasadach odbierania przesyłek.

5. Reklamacje

5.1.Sprzedawca zapewnia, że wszystkie produkty dostępne w jego ofercie zostały sprowadzone do Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i spełniają wszelkie przewidziane prawem wymogi.

5.2. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić sprzedawcę telefonicznie kontaktując się ze sklepem pod numerem telefonu 22 556 82 80 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@lowiec.pl. Kupujący zobowiązany jest sporządzić protokół, stwierdzający ilość i opis dostarczonego towaru, który powinien zostać podpisany przez kuriera dostarczającego przesyłkę.

6. Zwroty zakupionych towarów

6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie.

6.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 10 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.

6.3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nienaruszonych butelkach i banderolach).

6.4. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej, lub poprzez wykonanie przelewu należnej kwoty przez Sprzedawcę na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo, lub za pomocą przelewu.

7. Ochrona danych osobowych

7.1. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Zamawiający w trakcie składania zamówienia, wyraża również zgodę na przesyłanie mu informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty

7.2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tekst jedn:Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

7.3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującego umowy sprzedaży towarów. Treść Regulaminu jest dla Stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Kupującego zamówienia. Składając zamówienie Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin.

8.2. Wszystkie podawane przez Sprzedającego ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.

8.3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującymi będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze Stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Sklepu sąd powszechny.

8.4. Oferta www.alkoholemysliwskie.pl jest ustalana w oparciu o aktualny asortyment i ważna jest do wyczerpania zapasów.

8.5. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówień bez podania przyczyny. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą wystąpić różnice pomiędzy etykietami a w szczególności rocznikami na zdjęciach i w opisach produktów.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl